REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem internetowym www.akademiaavida.pl oraz https://akademia-online.elms.pl/ prowadzonymi przez firmę: LUXOR LUXOR Business Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 67 lok. 24, 01-934 Warszawa, tel. 501-162-543, email: kursy@avida.pl, NIP: 1182262981, REGON: 525439761, zarejestrowaną pod nr KRS 0001039253.
2.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, a na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) jest on udostępniony nieodpłatnie, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
3.    W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§ 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.    Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.akademiaavida.pl oraz stronie https://akademia-online.elms.pl/.
3.    Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4.    Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), informacja o towarach zawarta na stronie internetowej www.akademiaavida.pl oraz https://akademia-online.elms.pl/ stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Klient przesyłając zamówienie do Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług.
5.    W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, następnie spośród dostępnych opcji, należy dokonać wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności oraz podać adres dostawy i dane do wystawienia faktury – jeśli dotyczy.
6.    Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia nastąpi po jego złożeniu, poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, która stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z treścią aktualnego regulaminu Sklepu. Umowę pomiędzy Sklepem a Klientem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości e-mail.
7.    Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8.    Dane osobowe umieszczone w bazie Sklepu są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).
9.    Klient w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, modyfikacji oraz żądania ich usunięcia.
10.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 2 pkt 4. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za ww. zamówienie, Sklep zwróci bezzwłocznie wpłaconą kwotę.
11.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w części, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 2 pkt 4. Klient w tym przypadku podejmuje decyzję o realizacji części zamówienia obejmującej wyłącznie dostępne towary lub o anulowaniu całości złożonego zamówienia.
12.    W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie oraz poinformuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
13.    Klient ma możliwość zmiany lub anulowania zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto klienta.

§ 3. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1.    Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
2.    Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi regulaminami promocji lub wyprzedaży. Powyższe nie ma zastosowania do cen towarów zamówionych przed datą wprowadzenia zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży.
3.    Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przelew zwykły tradycyjny, przelew elektroniczny w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego, po wpłynięciu i zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
4.    W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie zawierającej opis produktu.

§ 4. WARUNKI ZAKUPU

Dostawa produktów elektronicznych: E-booka, kursów online, nagrań mp3 nastąpi poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi natychmiast po zakupie, a najpóźniej w ciągu 48 godzin od zakupu w przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym. Z momentem otrzymania linków zostaje udzielona licencja na korzystanie z produktów.

§ 5. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH

1. Licencja nie obejmuje edycji, wydzielania stron, kopiowania tekstu lub jakichkolwiek fragmentów produktów elektronicznych.
2. Licencja umożliwia korzystanie z produktów elektronicznych tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego.
3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych produktów elektronicznych: kursów online, e-booków, nagrań mp3, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji produktów elektronicznych.
4. Klient, który kupił kurs online, e-book, nagrania mp3, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego lub przekazania swojej licencji innej osobie.
5. Klient powinien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z produktów elektronicznych przez niego kupionych.

§ 6. WARUNKI REKLAMACJI

1.    Sklep zobowiązany jest do wydania Klientowi towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności prawo do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Klient ma możliwość żądania naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy sprzedaży – Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2.    W sytuacji, o której mowa w pkt 1. Klient może odesłać towar na adres Sklepu: LUXOR LUXOR Business Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 67 lok. 24, 01-934 Warszawa. Do odesłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
3.    Nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania wiadomości mailowej, Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszej procedurze. Klient otrzyma zwrot równowartości ceny oraz zwrot kosztów związanych z odesłaniem reklamowanego towaru po rozpatrzeniu reklamacji.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy na piśmie bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu oraz odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwrotem zakupionego towaru na adres: LUXOR LUXOR Business Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 67 lok. 24, 01-934 Warszawa.
2.    Zwracany towar musi być kompletny. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu tj.: Konsument winien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cech i funkcjonowania rzeczy.
3.    Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
a) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
b) w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d) w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu przewidzianego na odstąpienie od umowy i po poinformowaniu go przez Przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
4.    Zwrot za zwrócony towar nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jego otrzymania.
5.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sklepu.

§ 7. ZWROT NALEŻNOŚCI

1.    W przypadku zaistnienia okoliczności warunkujących zwrot należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep wpłaty.
2.    W przypadku dokonania przez Klienta płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty tj. na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany wejdą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu www.akademiaavida.pl oraz https://akademia-online.elms.pl/. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3.    Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
5.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2023 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

……………..…………………………….
Miejscowość, data

Kupujący:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

Sprzedawca:
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..
(pełna nazwę firmy, ulica, miasto, kod pocztowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie § 6 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży …………………………………………………………………………………… (nazwa Produktu) z dnia ………………………………….
Produkt otrzymałem(-am) dnia ………………………………. .
Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.
Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):
Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………, którego właścicielem jest …………………………………………………………………………….
Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

Z poważaniem,

………………………………………………………
(podpis Kupującego)