REGULAMIN

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet, pod adresem internetowym www.akademiaavida.pl oraz https://akademia-online.elms.pl/ prowadzonymi przez firmę: LUXOR LUXOR Business Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 67 lok. 24, 01-934 Warszawa, tel. 501-162-543, email: kursy@avida.pl, NIP: 1182262981, REGON: 525439761, zarejestrowaną pod nr KRS 0001039253.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, a na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) jest on udostępniony nieodpłatnie, zapewniając możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.
 3. W przypadku jakichkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 • 2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia składane przez Klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.akademiaavida.pl oraz stronie https://akademia-online.elms.pl/.
 2. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), informacja o towarach zawarta na stronie internetowej akademiaavida.ploraz https://akademia-online.elms.pl/ stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Klient przesyłając zamówienie do Sklepu, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług.
 4. W celu złożenia zamówienia Klient jest zobowiązany dokonać wyboru zamawianych towarów lub usług, następnie spośród dostępnych opcji, należy dokonać wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności oraz podać adres dostawy i dane do wystawienia faktury – jeśli dotyczy.
 5. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia nastąpi po jego złożeniu, poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, która stanowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wraz z treścią aktualnego regulaminu Sklepu. Umowę pomiędzy Sklepem a Klientem uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wyżej wymienionej wiadomości e-mail.
 6. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zrealizowanie zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 7. Dane osobowe umieszczone w bazie Sklepu są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).
 8. Klient w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, modyfikacji oraz żądania ich usunięcia.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w całości, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 2 pkt 4. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za ww. zamówienie, Sklep zwróci bezzwłocznie wpłaconą kwotę.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w części, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta w terminie do 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w § 2 pkt 4. Klient w tym przypadku podejmuje decyzję o realizacji części zamówienia obejmującej wyłącznie dostępne towary lub o anulowaniu całości złożonego zamówienia.
 11. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie do 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie oraz poinformuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 12. Klient ma możliwość zmiany lub anulowania zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto klienta.
 • 3. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚCI
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu, podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży oraz wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi regulaminami promocji lub wyprzedaży. Powyższe nie ma zastosowania do cen towarów zamówionych przed datą wprowadzenia zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży
 3. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przelew zwykły tradycyjny, przelew elektroniczny w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego, po wpłynięciu i zaksięgowaniu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 4. W przypadku wybranych towarów, Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności za zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany na stronie zawierającej opis produktu.
 • 4. WARUNKI ZAKUPU

Dostawa produktów elektronicznych: E-booka, kursów online, nagrań mp3 nastąpi poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym. Z momentem otrzymania linków zostaje udzielona licencja na korzystanie z produktów.

 • 5. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH
 1. Licencja nie obejmuje edycji, wydzielania stron, kopiowania tekstu lub jakichkolwiek fragmentów produktów elektronicznych.
 2. Licencja umożliwia korzystanie z produktów elektronicznych tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego.
 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionych produktów elektronicznych: kursów online, e-booków, nagrań mp3, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji produktów elektronicznych.
 4. Klient, który kupił kurs online, e-book, nagrania mp3, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego lub przekazania swojej licencji innej osobie.
 5. Klient powinien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z produktów elektronicznych przez niego kupionych.
 • 6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko do umów zawieranych z Konsumentami.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownik będący Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy dysponuje prawem do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w dowolnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład wysyłając pismo pocztą elektroniczną na adres kursy@avida.pl). Konsument może także skorzystać z formularza będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu oraz odesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz ze zwrotem zakupionego towaru na adres: LUXOR LUXOR Business Sp. z o.o., ul. Arkuszowa 67 lok. 24, 01-934 Warszawa.
 • 7. ZWROTY

Zakupione kursy online nie podlegają zwrotom. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

 • 8. ZWROT NALEŻNOŚCI
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności warunkujących zwrot należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep wpłaty.
 2. W przypadku dokonania przez Klienta płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty tj. na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wprowadzone zmiany wejdą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu www.akademiaavida.pl oraz https://akademia-online.elms.pl/. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałych wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2023 roku.

 1. Załącznik nr 1 do Regulaminu……………..…………………………….
  Miejscowość, data

  Kupujący:
  ……………………………………..
  ……………………………………..
  ……………………………………..
  ……………………………………..

  Sprzedawca:
  ……………………………………..
  ……………………………………..
  ……………………………………..
  ……………………………………..
  (pełna nazwę firmy, ulica, miasto, kod pocztowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszym oświadczam, iż na podstawie § 6 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży …………………………………………………………………………………… (nazwa Produktu) z dnia ………………………………….
Produkt otrzymałem(-am) dnia ………………………………. .
Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.
Zwrot kosztów, proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):
Na rachunek bankowy nr ………………………………………………………………………, którego właścicielem jest …………………………………………………………………………….
Przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu.

Z poważaniem,

………………………………………………………
(podpis Kupującego)